تجهیز قطارها به هوش مصنوعی در روسیه

شرکت « کوگنیتیو پیلوت » روسیه آزمایش 10 لکوموتیو مجهز به هوش مصنوعی را آغاز کرد. انتظار می‌رود با مجهز شدن قطارها به سیستم هوش مصنوعی ، از تعداد تصادفات و حوادث در خطوط آهن روسیه که به دلیل اشتباه انسانی رخ می دهد ، کاسته شود. این سیستم میتواند اشیاء را برروی خطوط آهن ببیند و همچنین می تواند انسان ها و اشیاء مربوط به زیرساخت ها را تشخیص دهد.